กรมสรรพสามิต | Excise Department นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสืออนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต และเอกสารแม่แบบ ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมสรรพสามิต ดาวน์โหลด
เอกสารแม่แบบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 14 รายการ  
1.ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
    1.1 สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลด
    1.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของกรมสรรพสามิต ดาวน์โหลด
2. หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล  
    2.1 สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลด
    2.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของกรมสรรพสามิต ดาวน์โหลด
3. ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ดาวน์โหลด
4. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
5. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ดาวน์โหลด
6. ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement) ดาวน์โหลด
7. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) ดาวน์โหลด
8. หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) ดาวน์โหลด
    8.1 ขั้นตอนปฏิบัติการแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Management) ดาวน์โหลด
9. หนังสือแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification) ดาวน์โหลด
10. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) ดาวน์โหลด