กรมสรรพสามิต
The Excise Department

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

BNER01.jpg

 

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   The leader of tax collection for society,environment and energy.
 • พันธกิจ (Mission)
  • จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้น ESG/BCG
  • ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุกกระบวนงาน
  • ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (DigitalService)
 • ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)
  • ดำเนินนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังให้ยั่งยืน
  • พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความยั่งยืนในทุกมิต
  • สร้างมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
  • ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการให้บริการ