กรมสรรพสามิต | Excise Department สมุดโทรศัพท์

*หมายเหตุ สำหรับระบบ iOS หลังการติดตั้งให้ทำการ Trust "The Excise Department" โดยเข้า Setting > General > VPN & Device Management > The Excise Department และกดปุ่ม Trust "The Excise Department"