กรมสรรพสามิต | Excise Department การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • E-Service
  • ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
  • แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก
  • แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  • การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจําหน่ายน้ำมันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร(น้ำมันเขียว)