กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • หนังสือเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • หนังสือเวียนแจ้งขอให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  • หนังสือเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  • หนังสือเวียนแจ้งขอให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม