กรมสรรพสามิต | Excise Department รายงานการเงินประจำปี

การเงินของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน และ

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  • การเงินของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินDownload
  •