กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 198,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ NAS (Network Attached Storage) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบในสุรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาารแบบรวมศูนย์ (Unifie Communication) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson Stylus Pro 9900 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยความสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพจากพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อโทรทัศน์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji-Xerox รุ่น Docuprint CP 115W จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอมลิฟท์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม กรมสรรพามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Performance Monitoring APM) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบ สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

1 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ต.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้มูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงและกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรายาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกำรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ ตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๕ อาคารกรมสรรพสามิต และอาคารจอดรถกรมสรรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์การ (e-office) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค, 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service ) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมกรมสรรพสามิตให้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศยกเลิกการซื้อแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๒๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ทำบาร์โค้ดติดครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงร่ักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือจังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่อมือวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียก

27 ก.ย. 64
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัด ปลวก มด แมลงสาป หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และดรัมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาเลทพลาสติก ขนาด 100x120x17 ซ.ม. จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ติดตั้งอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 177,260,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 14,104,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 63 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเติมเครื่องได้ไม่เกิน 15 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคั่นนับ ใข้กับเครื่องนับกระดาษ จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัดแสตมป์และเปลี่ยนสายไฟเข้าเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 202 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู จำนวน ๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพืแสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 440,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังทางเข้า ซึ่งติดตั้งและใช้ประจำห้องที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำอาคารคลังแสตมป์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบน้ำ และทำความสะอาดคราบน้ำมันในบ่อลิฟต์โดยสารที่ติดตั้งอาคารกรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเก็บความเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผงกั้นโถปัสสาวะห้องน้ำชาย อาคารกรมสรรพสามิต ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet จำนวน ๓ รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ The Cxcise Creative Incubators Development Program จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ The Excise Creative Incubators Development Program จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน 51 9341 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ในห้องประชุมของอธิบดี จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้องผู้บริหาร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scan จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า ๒๐ กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ ๒๐ กรัมขั้นไป จำนวน 440,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักและทำความสะอาดเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๓๐ ตัว และโซฟา จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 412 เครื่อง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าแบตเตอรี่

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเส่นอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุมกลม 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนป้ายชื่อ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ตัดเทป OPP จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบฉีดน้ำฝนของรถหน่วยปฏิบ้ติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน ๕ กพ ๒๐๙๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัดแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง Back Supplrt จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 279,400,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสมัครเข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และระบบฉีดน้ำฝนของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2096 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2094 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2096 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 3 และติดตั้ง ณ อาคารจอดรถ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 64

ปรกะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

11 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ส.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสุบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๗๘๖,๐๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 Hydrogen Peroxide -5% MSDS (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จากบริเวณป้ายด้านหน้ากรมสรรพสามิตไปติดตั้งบริเวณมุขกลางอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัด และระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยระบบถ่ายทอดสอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มน้ำมันผลไม้และน้ำพืชหมัก (HPLC ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบานประตูห้องรองอธิบดี (นางจิติธาดา ธนะโสภณ) จำนวน 1 งาน

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งาน

รายละเอียด

2 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ (เพิ่มเติม) จำนวน 59 คัน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 64

จ้างเปลี่ยนล้อรถเข็นยางตัน 10 นิ้ว และปรับระดับชั้นวางแสตมป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นห้อง และซอมแซมระบบท่อน้ำเหนือฝ้าเพดาน ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อสำรวจและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงการสร้างของอาคารกรมสรรพสามิตบริเวณชั้น ๔ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบริเวณใกล้เคียง โดยวเธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 344,120,000 ดวง

รายละเอียด

2 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบยาสูบ (GC-MSD) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณหน้ารั้วด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำและท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่สำหรับระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 5 คลัง โดยวิธีคัดเลือก         (ประกาศยกเลิกโครงการฯ) 19 พ.ย. 64

รายละเอียด

28 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรันนิ่งนัมเบอร์ พร้อมหมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจุาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า อาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

29 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

29 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูกระจก ห้องรับ - ส่ง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

21 เม..ย 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นป้องกันเชื้อโรค อะครีลิคใส จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 เม..ย 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบอะคริลิก จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารมาตรฐานอ้างอิงตาม ASTM (American Society for testing and materials) ปี ค.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน แบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

8 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

31 มี.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวีดีโอสำหรับใช้งานระบบประชุมทางไกล ( VDO Conference) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ครถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน ๑ ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอร์แบบใช้เหยียบ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิใบหน้าและฝ่ามือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด LASER ยี่ห้อ LEXMERK รุ่น MS521DN จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริเมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก (HPCL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro MEP M277N จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมกรองอากาศ รถยกไฟฟ้า (รพโฟร์คลิฟท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 28,600,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และทำความสะอาดพื้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ด.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 61 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษขนาด A4 สีขาว ความหนา 150 แกรม จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องหาปริมาณกำมะถันเอ็กซเรย์ (X-Ray Fluoresense) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต  ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดี (นางจิติธาดา ธนะโสภณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางสแตนเลสพร้อมป้ายชื่อที่จอดรถผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conferrence) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายาละเอียด

20 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

รายละเอียด

19 ม.ค. 64

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

รายละเอียด

19 ม.ค. 64 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสำรวจทางวิศวกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji-xerox รุ่น Docuprint M355df รหัส CT201938 จำนว 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มสูญญากาศติดกระจกป้องกันแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๖๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนันสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ม.ค. 64

ยกเลิกการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ม.ค. 64