กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเย็น 2 สำหรับเก็บตัวอย่างสุราภายในห้องวิเคราะห์ทางชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ คือ เสื้อกาวน์สำหรับใช้ในห้องทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือสำหรับค่าวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยก (รถโฟล์คลิฟท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 445 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดตั้งบริเวณมุขกลางอาคารกรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง และธงชาติไทย

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องหาความหนืด (Viscometer) ยี่ห้อ PMT รุ่น 445-200/TV2000AKV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับประดับสถานที่ราชการในวันสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตกแต่ง จำนวน 7 ราย การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ทดแทนของเดิม จำนวน 16 ตัว และเพิ่มเติม จำนวน 3 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้า ที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน ๑๒๕,๖๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 31,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบตรวจสอบและคัดกรอง E-mail  (Hosting Mail Relay and Anti-Spam) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 287,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน License Plate Recognitioon (LPR) สำหรับภายในอาคารจอดรถยนต์ กรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบดังเพลิงอาคารคลังแสตมป์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (สุรา) จำนวน 28 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหลวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 6,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

17 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณเซฟตี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันผุ่นละอองและสารเคมี จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทกระดานไวน์บอร์ด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาปริมาณสาร THC CBD และ MITRAGININE ที่มีผลต่อระบบประสาทของผู้บริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มแลกอฮอล์ ผสมกัญชา/กัญชง และกระท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการแยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาด และน้องต้นไม้ และโครงการบันไดสุขภาพ ช่วยลดโรค และลดคาร์บอนไดออกไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มี.ค. 66

ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารกรมสรรพสามิต ห้องที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (นายวิวัฒน์ เขาสกุล) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน ๔ กข ๗๖๑๐ กรุงเทพมหานคร พร้อมตรวเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ทดแทนของเดิม (เครื่องชาร์จแบตเตอรี่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 599 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอีด

16 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จากเงินงบบริหารกอบทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 42 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสมัครเข้าร่วมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Testing) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและการเบิกจ่าย ระบบเอกสารสำคัญและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 289,600,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องระบบนิเวศการจัดเก็บภาษีในธุรกิจการผลิตคราฟท์เบียร์ ด้ายเทคโนโลยีบล็อกเชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ม.ค. 66