กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง คือเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่ม HPLC (High Perfomance Liquid Chromatography) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 พ.ค. 67

ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในของน้ำมัน (Reformulyzer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอกาศ ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ 1 (สุุรา) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินกองทุนน้ำมันเชืื้อเพลิงโครงการรับ-จ่ายเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมสรรพสามิต จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 287 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab ) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สื้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวดอาคารคลังแสตมป์ 1 (สุรา ) โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบควบคุมความชื้นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และเครื่องปรับอากาศของคลังเก็บรักษาแสตมป์ ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ 1 (สุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายรัดพลาสติก พิมพ์ โลโก้ และชื่อกรมสรรพสามิต จำนวน 60 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 67

ยกเลิก ประกาศยกเลิกการซื้อตู้แช่ 3 ประตู ปรับอุณหภูมฺิได้ 1-5 องศา โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดเก็บภาษีสุราสามทับ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง

รายละเอียด

19 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 2.50 x 24 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 เม.ย.67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ ๒๐ กรัมขึ้นไป จำนวน 212,730,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

29 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Electronic Book (E-Book) และหนังสือในรูปแบบเล่มสำหรับห้องสมุดกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตุ้แช่ 3 ประตู ปรับอุณหภูมิได้ 1-5 องศา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการรับ-จ่่ายเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแสกนเนอร์สี เอกสาร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายลเอียด

25 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ ZERO WASTE กรมสรรพสามิต จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาศสให้ประชาาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

14 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

4 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบูรณะซ่อมสีพุ่มดอกไม้เซรามิค ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จำนวน ๒ พุ่ม โดยวิธีเฉาพเจาะจง

รายละเอียด

1 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

1 มี.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถลากพาเลท (รถลากไฟฟ้า) โดยวิธีเฉาพเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 495 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงานจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการรับ-จ่่ายส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ของกรมสรรพสามิต จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

รายละเอียด

9 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด อาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำความบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Pre Treatment Cartride Thermo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวเคราะห์หาปริมาณเอทิลคาร์บาเมตในสุรา (GC-MSD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE Excise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ม.ค. 67

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถาที่สัมนาและเช่าอุปกรณ์ในการสัมนาโครงการสัมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักาภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ม.ค. 66

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุทธรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ Amway รุ่น eSpring จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ และเปลี่ยนชุดปัดน้ำฝนพร้อมกลอนประตูหลัง รถหน่วยตรวจน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร และหมายเลขทะเบียน 4กข 7613 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-office) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 126 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเมศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมและเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Pantum Toner CP-210EV รุุ่น M6600 NW (จำนวนการพิมพ์เฉลี่ย 1,600 แผ่น ต่อกล่อง) จำนวน 35 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ธ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๙๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้าในราชอาณาจักร จำนวน 90,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 9,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

30 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และการตอบข้อหารือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 262,100,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักาาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกจากคลังน้ำมันบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน โรงกลั่นน้ำมัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชนป และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดก็บและการส่งงินบำรุงกองทุน องค์การ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต ด้วยระบบอัตโนมัติ (คลังแสตมป์ 1) (Automatic Excise Stamps Storage System) กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลังข้อมูลขนาดใหญ่ Data Lake และ Data Analytic กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักาาระบบวิทยุสื่อสาร และระบบตรวจสอบคุณลักษณะน้ำมัน ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center ll) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารกรมสรรพสามิต อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต อาคารคลังแสตมป์ 2 ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ 2 (อุตสาหกรรม) อาคารจอดรถกรมสรรพสามิต และอาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับอาคารกรมสรรพสามิตและศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ประจำปีบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้า ที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาให้บริการธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unifed Communication) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

 รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศหลักและระบบงานที่เกี่ยวข้องกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ประชุมทางไกลและซอฟต์แวร์ตรรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Mornitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายผ่านเครือขยออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

29 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรัษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker และระบบออนไลน์ ข้อมูลทางเรือ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Real Time Surveillance และระบบสถานีเครือข่ายตรวจสอบ เฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายให้แก่ชาวประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรายงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และการเบิกจ่ายระบบเอกสารสำคัญและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโต๊ะวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมย้ายเครื่องมือออกและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานเจ้าหน้าที่ อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 66

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

27 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่น ที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม จำนวน 410,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รายละเอียด

27 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

20 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่สารทางไกล สำหรับสายการบรรจุสุราที่ 6 (Line 6) รายบริษัท สพิริท อินดัสทรี จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ก.ย. 66

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

19 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ก.ย 66

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 รายละเอียด

19 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าเครื่องดื่มสรรพสามิต จำนวน 16 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดพรมปูพื้นของห้องประชุม สำนักมาตรฐานและพัมนาการจัดเก็บภาษี 1 จำนวน ๒ ห้อง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแขนกลอัตโนมัติ (Robot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบในสุรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยแนวทางการบริหารงานสุราสามทับที่เหมะสมของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 224 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 66

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 224 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 66

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อซองขาว C5 ครุฑ จำนวน 3,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 163 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสันลิฟฟ์ หมายเลขทะเบียน 9 กอ 3751 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างความรับรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่ Excise ESG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ผ้าเบรคและชุดปัดน้ำฝนของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคั่นนับใช้กับเครื่องนับกระดาษ สีเขียว กว้าง 6 มิลลิเมตร ยาว 300 ฟุต จำนวน 10 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 29 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์วิทยุสื่อสาร ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แปลงชุดโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอสมัตรเข้าร่วมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Testing) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครรงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารผู้เสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture "กิจกรรม EASE Excise Showcase Day" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาประมาณเอทิลคาร์บาเมตในสุรา (GC-MSD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คประตูกระจกแบบฝังพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ต่อเนื่อง จำนวน 34 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเย็น 2 สำหรับเก็บตัวอย่างสุราภายในห้องวิเคราะห์ทางชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ คือ เสื้อกาวน์สำหรับใช้ในห้องทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือสำหรับค่าวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยก (รถโฟล์คลิฟท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 445 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดตั้งบริเวณมุขกลางอาคารกรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง และธงชาติไทย

รายละเอียด

19 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องหาความหนืด (Viscometer) ยี่ห้อ PMT รุ่น 445-200/TV2000AKV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับประดับสถานที่ราชการในวันสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตกแต่ง จำนวน 7 ราย การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ทดแทนของเดิม จำนวน 16 ตัว และเพิ่มเติม จำนวน 3 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้า ที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน ๑๒๕,๖๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 31,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบตรวจสอบและคัดกรอง E-mail  (Hosting Mail Relay and Anti-Spam) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 287,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน License Plate Recognitioon (LPR) สำหรับภายในอาคารจอดรถยนต์ กรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบดังเพลิงอาคารคลังแสตมป์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (สุรา) จำนวน 28 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหลวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 6,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

17 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณเซฟตี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันผุ่นละอองและสารเคมี จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทกระดานไวน์บอร์ด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาปริมาณสาร THC CBD และ MITRAGININE ที่มีผลต่อระบบประสาทของผู้บริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มแลกอฮอล์ ผสมกัญชา/กัญชง และกระท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

10 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการแยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาด และน้องต้นไม้ และโครงการบันไดสุขภาพ ช่วยลดโรค และลดคาร์บอนไดออกไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มี.ค. 66

ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารกรมสรรพสามิต ห้องที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (นายวิวัฒน์ เขาสกุล) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน ๔ กข ๗๖๑๐ กรุงเทพมหานคร พร้อมตรวเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ทดแทนของเดิม (เครื่องชาร์จแบตเตอรี่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 599 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอีด

16 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จากเงินงบบริหารกอบทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 42 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสมัครเข้าร่วมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Testing) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและการเบิกจ่าย ระบบเอกสารสำคัญและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 289,600,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องระบบนิเวศการจัดเก็บภาษีในธุรกิจการผลิตคราฟท์เบียร์ ด้ายเทคโนโลยีบล็อกเชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ม.ค. 66