กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ กรมการขนส่งทางบก เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมสรรพสามิต


กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
กรมสรรพสามิต | Excise Department

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่า งโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์


กรมสรรพสามิต | Excise Department

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน