กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงานกรมสรรพสามิต | Excise Department

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
กรมสรรพสามิต | Excise Department

แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ลำดับที่ 201 ถึงลำดับที่ 222 และผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 31 ถึงลำดับที่ 36 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 27 ถึงลำดับที่ 35 มารายงานตัว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563