กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ


กรมสรรพสามิต | Excise Department

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์