กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Flagship ทั้ง 16 โครงการ และพิจารณาการนำเสนอโครงการ Flagship 4 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture)

2. โครงการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design

3. โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี Carbon tax

4. โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต

โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร. ธนัย ชรินทร์สาร และนายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566