กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563