กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม เรื่อง การพิจารณาประเภทสินค้ารถยนต์

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร การจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การพิจารณาประเภทสินค้ารถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563