กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออบรมให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ที่รับการแต่งตั้งใหม่และสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมมาก่อน โดยมีนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารเข้าร่วมเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565