กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) (อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในรูปแบบ Agile) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โดยมี Project Manager และทีมงานโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ทั้ง 16 โครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ในการนี้ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565