กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังความเชื่อมโยงของกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังความเชื่อมโยงของกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคตและร่างแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563”

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องใช้เลือดปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับนายกสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง การปราบปรามบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการค้ายาสูบที่ถูกกฎหมายสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรม โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิต และผู้แทนจากสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2564

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2564...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี โดยปีนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมกับ...