กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยม สสพ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชัยภูมิ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของบริษัท เยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจ่าย - การขนส่งเอทานอล และตรวจเยี่ยมโครงการ BONSUCRO มาตรฐานการเกษตรยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารยุคใหม่ สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การบรรยายเรื่อง แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการบรรยาย เรื่อง แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีผู้เชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน นางวาสนา...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 1/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Flagship ทั้ง 16 โครงการ และพิจารณาการนำเสนอโครงการ Flagship 4 โครงการ ประกอบด้วย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีเอทานอล

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีเอทานอล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ...