กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตลงนาม MOU กับอีซูซุมอเตอร์ ขับเคลื่อนมาตรการ EV ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามในข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. ซาโตชิ ยามางุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร.ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มการแพร่กระจายของบุหรี่ผิดกฎหมาย และวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต”

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต” โดยมี นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มการแพร่กระจายของบุหรี่ผิดกฎหมาย และวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ โดยมีนายพยุง บุญสมสุวรรณ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 43)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมแนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำข่าว และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม...