กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี ซึ่งได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้า "กองทุนสวัสดิการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต" โดยมีพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 3)”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 3)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดี นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมถวายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 1,000 ลิตร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่28)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 28)โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 2)”

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 2)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 1)”

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “หลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน (รุ่นที่ 1)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 8/2566 (ครั้งที่27)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 8/2566 (ครั้งที่ 27)โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ประธานกรรมการโรงงานไพ่ พร้อมด้วย พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ และผู้บริหารโรงงานไพ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2...