กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการของ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 15/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 15/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตมอบชุดตรวจ ATK แอลกอฮอล์แปลงสภาพ และเสื้อโปโลให้แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบกรมสรรพสามิต เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมระดับอาเซียนเพื่อยกระดับการบริหารภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จากนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในการนี้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปีที่ 20

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปีที่ 20 โดยกรมสรรพสามิตมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 14/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 14/2565 โดยมีผู้บริหาร...