กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 4/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต(Command Room)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพสามิต (Tax Policy Committee) ครั้งที่ 1/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพสามิต (Tax Policy Committee) ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อรรถกฤตปัจฉิมนันท์ เเละรศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 4/2566

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะทำงาน 2 ท่าน คือ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมแนวทางการติดตามผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตรายเดือน

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมแนวทางการติดตามผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตรายเดือน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 24)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล...