กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือแนวทางการสำแดงราคาขายปลีกแนะนำ สำหรับสินค้ารถยนต์

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการสำแดงราคาขายปลีกแนะนำ สำหรับสินค้ารถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่การปฏิบัติเเละการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่การปฏิบัติเเละการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เเละ 2564 โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้เเละประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อๆไป ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี พื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี พื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม กระจายเป้าหมายรายได้สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม กระจายเป้าหมายรายได้สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ...