กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนกันยายน 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีผู้บริหาร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 41 ศูนย์ แบ่งเป็น ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมอบให้แก่ คบจ. ที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค สำหรับ คบจ. ที่มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 13/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 13/2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระ และพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เกิดจากการประกวดผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยเป็นผลงาน...