กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2563

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้คำปรึกษาแผนการดำเนินธุรกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับองค์กร The American Chamber of Commerce in Thailand (การจัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) และให้คำปรึกษาแผนการดำเนินธุรกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ และพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ และพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรับรองการรับซื้อผลผลิตยาสูบ ที่ใช้ประกอบการอนุญาตเพาะปลูก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรับรองการรับซื้อผลผลิตยาสูบ ที่ใช้ประกอบการอนุญาตเพาะปลูก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนันทรัต เตปันวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 7

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 7 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว...