กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเเนวทางการจัดเก็บภาษีเเละการปราบปราม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา เเละพื้นที่ปัตตานี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา เเละพื้นที่ปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สตูล

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สตูล โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการประชุมเรื่อง ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่พัทลุง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี...