กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม Excise ESG ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองโฆษก และคณะทำงานของคณะโฆษกกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของคณะโฆษกกรมสรรพสามิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยนางสาวนิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 เเละประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปราบปรามของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปราบปรามของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหาร...