กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กระทรวงการคลังจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 5/2563

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดร่วมกัน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เพื่อขอรับการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมและขอให้สนับสนุนด้านอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุม เพื่อขอรับการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม และขอให้สนับสนุนด้านอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตขอส่งข่าว กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ และขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึง การตอบข้อซักถาม ในการนี้ ได้นำคณะผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมระบบ Vision sensor ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cyber security ระบบ Command room ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมการพิจารณาจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563) และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2563) โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง...