กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

     กรมธนารักษ์พร้อมจ่ายเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แก่ผู้สั่งจอง 

     กรมธนารักษ์ขอเชิญผู้สั่งจองเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำหลักฐานการจองไปรับเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ณ สถานที่รับจอง สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทีโทร.0-2226-0251-9 ต่อ 3101-3106 , 0-2278-5641