กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ประชุมอธิบดีสรรพสามิตอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Excise Taxation

ประชุมอธิบดีสรรพสามิตอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Excise Taxation

อธิบดีสรรพสามิตอาเซียนประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านนโยบาย และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประชมคมอาเซียน สู่เป้าหมาย AEC Blueprint 2025 (อ่านต่อ...)