กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประสานเครือข่ายภาคีปราบปรามน้ำมันเถื่อน

กรมสรรพสามิตร่วมกับหน่วยงานภาคีในการประสานงานระดับนโยบาย เพื่อกำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตขยายช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีสรรพสามิต ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

กรมสรรพสามิตลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการ รับชำระภาษี ณ จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทั่วประเทศ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตขยายช่องทางการให้บริการชำระภาษีผ่านระบบ Mobile Banking และ ATM ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ ธนาคารออมสิน บมจ.กรุงเทพ บมจ.ไทยพาณิชย์ และ บมจ.กสิกรไทย

กรมสรรพสามิตลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตขยายช่องทางการให้บริการชำระภาษีผ่าน KTB Netbank ATM กรุงไทย และบัตรอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพสามิตลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย (มหาชน) เปิดให้บริการชำระภาษีสรรพสามิตผ่าน KTB Netbank ATM กรุงไทย