กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 – 16 กุมภาพันธ์ 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 – 16 กุมภาพันธ์ 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567)

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567)

ตามนโยบายของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2566)

ตามนโยบายของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบ ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ส่งผลให้มีการจับกุมผู้กระทำผิด...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2566)

ตามนโยบายของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบ...