กรมสรรพสามิต | Excise Department การปฏิบัติงาน

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (SERVICE STANDARD MANUAL)
 • คู่มืออัตลักษณ์องค์กร กรมสรรพสามิต (The Excise Department Corporate Identity)
 • คู่มือแบรนต์องค์กรกรมสรรพสามิต (BRAND CORPORATE IDENTITY MANUAL)
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) : คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 • เอกสารการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) : ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 2.0
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1–10 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • เอกสารแสดงระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานในส่วนที่ปรับปรุง
 • แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (BCP)
  • ประจำปี 2566
  • ประจำปี 2565
  • ประจำปี 2563-2564
 • คู่มือปฏิบัติงาน
  • การจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านภาษีสรรพสามิต (กรณีที่กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม)
  • การวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
  • การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ
  • การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
  • การสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม
  • การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้าทั่วไป
  • การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • การตรวจแนะนำและตรวจติดตามกำกับดูแลการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
   เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  • การปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
  • กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต
  • การให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง