กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตแสดงความยินดี รมว.กระทรวงการคลัง และ รมช.กระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบพวงมาลัยแก่นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 19 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ครบรอบปีที่ 19 โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 72 ปี

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำครบรอบ 72 ปี โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมการแจ้งราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตของผู้ค้าปลีกไทย ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิตและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (MOU)

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการแจ้งราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตของผู้ค้าปลีกไทยภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตระหว่างกรมสรรพสามิตและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (MOU) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 7/2567 (ครั้งที่ 47)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 7/2567 (ครั้งที่ 47)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะ Soft Skill ของคนทำงานในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะ Soft Skill ของคนทำงานในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Power BI เครื่องมือในการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและเป็นแนวทางสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากรมสรรพสามิตให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสถานบริการและแนวทางการขอตรวจสอบและอายัดสินค้าที่ฝากส่งเข้าสู่เส้นทางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสถานบริการและแนวทางการขอตรวจสอบและอายัดสินค้าที่ฝากส่งเข้าสู่เส้นทางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้อง 208 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ สสภ. 7

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการและเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือด้านความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้ โดยมี Mr Mark Kent CMG (Chief Executive) Ms Emily Roads (Head of Trade, Asia Pacific) ผู้แทนผู้นำเข้าสก็อตวิสกี้ในประเทศไทย และข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการจำแหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์