กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ

(Declaration of Intention "Honesty in Administration")

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ Download
  •