กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

1 ธันวาคม 2566

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ขอบเขตของงาน

1 ธันวาคม 2566

 

ประกวดราคา โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 ธันวาคม 2566

 

โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ราคากลาง

27 ตุลาคม 2566

 

โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ตุลาคม 2566

 

 โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 พฤศจิกายน 2566

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 ตุลาคม 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 ตุลาคม 2566

   

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ราคากลาง

19  ตุลาคม  2566

 

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ร่่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19  ตุลาคม 2566

 

 โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31  ตุลาคม 2566

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

ยกเลิก

 -ประกาศกรมสรรพสามิต

9 พฤศจิกายน 2566

 

โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18 ตุลาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18 ตุลาคม 2566

 

 โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประวดราคา

30  ตุลาคม  2566

 

ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 ตุลาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

16 ตุลาคม 2566

 ประกวดราคา ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 ตุลาคม 2566

 

 

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ราคากลาง

5 ตุลาคม 2566

 

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 ตุลาคม 2566

 

 โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 ตุลาคม 2566

  โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22 พฤศจิกายน 2566

ซื้อโครงการปรับปรงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

5 ตุลาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อโครงการปรับปรงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 ตุลาคม 2566

 ซื้อโครงการปรับปรงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18  ตุลาคม 2566

 

 

 

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 ตุุลาคม 2566

 

 

 

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 ตุลาคม 2566

 

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 ตุลาคม 2566

 

 

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 กันยายน 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22 กันยายน 2566

ประกวดราคา โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 ตุลาคม 2566

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 พฤศจิกายน 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

21 กันยายน 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 กันยายน 2566

 ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

5 ตุลาคม 2566

 

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 กันยายน 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราค

-ร่างขอบเขตของงาน

20 กันยายน 2566

 ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 ตุลาคม 2566 

 

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

12 กันยายน 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12 กันยายน 2566

ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 กันยายน 2566

 ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ตุลาคม 2566

เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

31 สิงหาคม 2566

 

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 สิงหาคม 2566

 

 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

6 กันยายน 2566

 

 

 

ประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 ตุลาคม 2566

 

 

 

 

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 สิงหาคม 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22 สิงหาคม 2566

ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

6 กันยายน 2566

 

 

  ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ตุลาคม 2566

โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 17 สิงหาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 สิงหาคม 2566

 

 โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

23 สิงหาคม 2566

 

 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 กันยายน 2566

 

 

 

โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ราคากลาง

โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

13 กรกฏาคม 2566

 

 โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

10 สิงหาคม 2566

 โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 กันยายน 2566

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

 

 

 

 

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2566

 

 โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 เมษายน 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2566

โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

30 มีนาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2566

ประกวดราคา โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะ โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

31 มกราคม 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 มกราคม 2566

-โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 มีนาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มีนาคม 2566

โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 มกราคม 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มกราคม 2566

โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะ

15 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18 มกราคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 มกราคม 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 มีนาคม 2566

 

 

 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ราคากลาง

10 มกราคม 2566 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 มกราคม 2566

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 มกราคม 2566

-