กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น
  • คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • คำสั่งกรมสรรพสามิต
 • ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กรมกำหนด 10 ช่องทาง ประกอบด้วย
  สายด่วน 1713 (ในวันและเวลาราชการ)
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) excise_hotline@excise.go.th
  เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
  ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน ซึ่งติดตั้งที่กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน กรมสรรพสามิต ชั้น 5 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป โดยส่งมาที่กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566