กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2566

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน คือ นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ นางวรพิชญา ระเบียบโลก และนายวิษณุ ศรีเจริญ พร้อมด้วย Project Manager และทีมงานโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ทั้ง 16 โครงการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566