กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and Tobacco Board (NKTB))

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and Tobacco Board (NKTB)) ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ การกำหนดประเภทใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของยาสูบ รวมถึงการติดตามและแกะรอยสินค้ายาสูบ (Tracking & Tracing System On Tobacco Products E-Stamp) ในการนี้ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ 1. Excise Tax Structure on Tobacco Products 2. Excise Licensing on Tobacco Products 3. E-stamp for Tracking and Tracing systems on Tobacco Products ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565