กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน


กรมสรรพสามิต | Excise Department

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่้วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
กรมสรรพสามิต | Excise Department

แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ลำดับที่ 201 ถึงลำดับที่ 222 และผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 31 ถึงลำดับที่ 36 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 27 ถึงลำดับที่ 35 มารายงานตัว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563


กรมสรรพสามิต | Excise Department

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแบะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน


กรมสรรพสามิต | Excise Department

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมสรรพสามิต


กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกรมสรรพสามิต | Excise Department

การขึ้นบัญชีแและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานบริการ