กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และพื้นที่ในสังกัด พร้อมกันนี้ ได้ตรวจดูสถานที่สำหรับการจัดสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อุบลราชธานี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อุบลราชธานี โดยมีนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รกต.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดยมีนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รกต.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2565

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2565โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมเปิดตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเปิดตรวจกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ ในการนี้...