กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วย ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะข้าราชการกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ สสพ.พังงา

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการและเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 3

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร” ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม” นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต”...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของราชอาญาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2566-2571 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเครื่องหมาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสสพ.กระบี่ และพังงา

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่และพังงา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำไปเติมน้ำมันดีเซลก่อนที่จะนำน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่กรมสรรพสามิตจะเริ่มดำเนินการใช้ในเดือนกรกฎาคม 2566 ในการนี้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่...